P-32Q
BEST
MD
4,290,000원
32대용 고속ㆍ충전보관함
S2B번호 : 202210275134741
G2B번호 : 24717307
전원입력/출력
AC 220V

DC 5 ~20V
특장점
PD/PPS방식│디지털도어락│17인치 │UV살균

발열경보등│ KC전파,안전 인증 │ 생산물배상책임보험


🛒 주문하기

                          올인원충전                                                 공지사항                회사소개     

                     태블릿충전                                                   자료실                  오시는길

                     노트북충전                                              자주묻는질문           

                        VR충전                                          제품 문의 및 A/S안내

                     보급형충전

                        소모품                                     

CUSTOMER CENTER

고객센터 전화 1588-5081┃010-2082-3231

                  팩스 0505-099-1008

이메일  unicom@unicom.co.kr


운영시간  월 - 금 AM 09:00 - 18:00
점심시간 pm 12:00 - pm 01:00

토요일,일요일,공휴일 휴무