P-32N
BEST
2,750,000원
32대용 충전보관함
S2B번호 : 202202163833251
G2B번호 : 24491340
전원입력/출력
AC 220V

특장점
UV살균│디지털도어락│KC안전인증
과전류2중차단│자동온도센서환기팬
마우스보관용 바구니 제공│17인치


🛒 주문하기

                          올인원충전                                                 공지사항                회사소개     

                     태블릿충전                                                   자료실                  오시는길

                     노트북충전                                              자주묻는질문           

                        VR충전                                          제품 문의 및 A/S안내

                     보급형충전

                        소모품                                     

CUSTOMER CENTER

고객센터 전화 1588-5081┃010-2082-3231

                  팩스 0505-099-1008

이메일  unicom@unicom.co.kr


운영시간  월 - 금 AM 09:00 - 18:00
점심시간 pm 12:00 - pm 01:00

토요일,일요일,공휴일 휴무